English
Kompleksowa i sprawna obsługa KGHM Polska Miedź S.A.
Przetargi - Na sprzedaż

Metraco S.A. ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż środka trwałego pn. „Koparka BRAWAL 4011”.

 

 

1.   Sprzedający i prowadzący przetarg:

Metraco S.A. z siedzibą w Legnicy przy ul. Św. M. Kolbe 9, 59-220 Legnica (adres do korespondencji: ul. Rycerska 24, 59-220 Legnica) wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Wrocła wia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000268433, NIP: 692-000-11-94, REGON 390503954, kapitał zakładowy: 96 105 100 zł, kapitał wpłacony: 96 105 000 zł.

 

2.   Przedmiotem sprzedaży jest środek trwały pn.: Koparka BRAWAL  4011.

 1. Nr środka trwałego: 580/0/0006
 2. Producent: Bumar – Łabędy
 3. Rok produkcji: 2001
 4. Nr fabryczny: 970003
 5. Stan: używana.
 6. Szczegółowy opis techniczny przedmiotu sprzedaży stanowi Załącznik do Formularza ofertowego.

 

3.   Termin i miejsce, w którym można oglądać przedmiot sprzedaży oraz dane kontaktowe osób udzielających informacji.

 1. Przedmiot sprzedaży można oglądać w dni robocze od 2.10.2015 do 09.10.2015, w godzinach od 08:00 do 13:00, w Oddziale Produkcji Kruszyw Metraco S.A. (teren Huty Miedzi Głogów), adres: ul. Żukowicka 1, 67-200 Głogów.
 2. Osoby upoważnione do kontaktu w sprawie ustalenia wizyty, potwierdzenia terminu, spraw formalnych:

           –   Pani Joanna Pomykała  – telefon: 76 86 67 753, 601 748 607, e-mail: joanna.pomykala@metraco.pl

           –   Pan Krzysztof Hadryś    – telefon: 76 74 77 010 w 25, e-mail: krzysztof.hadrys@metraco.pl

 

4.   Wysokość ceny wywoławczej netto wynosi: 39.280,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych).

 

5.   Wysokość wadium oraz termin, miejsce i sposób jego wnoszenia:

 1. Wysokość wadium: 3.000,00 (słownie: trzy tysiące złotych).
 2. Oferent zobowiązany  jest  wnieść  wadium  jedynie  przelewem  na  rachunek  bankowy  Sprzedającego w Banku Pekao S.A. I Oddział we Wrocławiu nr: 92 1240 1994 1111 0000 2497 8206.
 3. Wadium powinno być wpłacone najpóźniej do dnia 09.10.2015 r. przy czym, jako termin wpłaty rozumiane są data i godzina uznania wpływu kwoty wadium na rachunek Metraco S.A..
 4. Wadium należy wnosić z tytułem przelewu:  „Wadium – Sprzedaż: „Koparka BRAWAL  4011 ””.

 

6.   Termin i miejsce składania oraz otwarcia ofert:

 1. Metraco S.A., 59-220 Legnica, ul. Rycerska 24 – do dnia 12.10.2015r., do godz. 12.00.
 2. Otwarcie ofert nie jest jawne i nastąpi nie później niż w 5 dniu roboczym od terminu składania ofert.
 3. W przypadku konieczności przedłużenia terminu na złożenie ofert, informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej www.metraco.pl w zakładce „Przetargi => Sprzedaż”.

 

7.   Oferta musi zawierać podpisany Formularz ofertowy – stanowiący Załącznik do „Warunków udziału w przetar- gu nieograniczonym na sprzedaż Koparki BRAWAL 4011”, oraz załączniki do Formularza ofertowego.

 

8.   Szczegółowe warunki udziału w przetargu oraz załączniki zawarte są w Załączniku do niniejszego ogłoszenia pn.: „Warunki udziału w przetargu nieograniczonym na sprzedaż środka trwałego pn. „Koparka BRAWAL 4011 ””, który dostępny jest na stronie internetowej: www.metraco.pl w zakładce „Przetargi => Sprzedaż” (link do bez- pośredniego  dostępu:  http://metraco.pl/aq/polski-przetargi-na-sprzedaz/ ).

 

9.   Okres związania ofertą wynosi 90 dni od terminu na składanie ofert.

 

10.  Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity DZ.U. z 2013r. poz.907 ze zmianami). Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania, a także prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

11.  Sprzedający zastrzega sobie prawo do negocjacji zaproponowanej przez Oferenta ceny.

 

12.  Oferent ponosi wszelkie koszty związane z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym, w tym koszty złożenia i przygotowania oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

 

13.  Miejscem odbioru przedmiotu sprzedaży jest: Oddział Produkcji Kruszyw Metraco S.A. (teren Huty Miedzi Głogów), ul. Żukowicka 1, 67-200 Głogów.

 

14. Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów KC.

 

Załączniki:

Procedura przetargu koparki BRAWAL

 

Zdjęcia: