English
Kompleksowa i sprawna obsługa KGHM Polska Miedź S.A.
Przetargi - Na sprzedaż

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż środka trwałego pn. „Samochód osobowy marki Audi A6 model Quattro 3.0 TFSI MR’09 4F wersja Tiptronic”

 

1.   Sprzedający i prowadzący przetarg:

Metraco S.A. z siedzibą w Legnicy przy ul. Św. M. Kolbe 9, 59-220 Legnica (adres do korespondencji: ul. Rycerska 24, 59-220 Legnica)  wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000268433, NIP: 692-000-11-94, REGON 390503954, kapitał zakładowy: 96 105 100 zł, kapitał wpłacony: 96 105 000 zł.

 

2.   Przedmiotem sprzedaży jest środek trwały pn.: Samochód osobowy marki Audi A6 model Quattro 3.0 TFSI MR’09 4F wersja Tiptronic

 • Nr środka trwałego: 741/0/0020
 • Producent: Audi
 • Rok produkcji: 2010r.
 • Nr VIN: WAUZZZ4F9AN074499
 • Stan: używany
 • Szczegółowy opis techniczny przedmiotu sprzedaży stanowi Załącznik do Formularza ofertowego.

 
3.   Termin i miejsce, w którym można oglądać przedmiot sprzedaży oraz dane kontaktowe osób udzielających informacji.

 • Przedmiot sprzedaży można oglądać w dni robocze od 22.02.2016 do 4.03.2016, w godzinach od 08:00 do 14:00, w Siedzibie Metraco S.A. ul. Rycerska 24, 59-220 Legnica.
 • Osoby upoważnione do kontaktu w sprawie ustalenia wizyty, potwierdzenia terminu, spraw formalnych:
  –   Pani Joanna Pomykała   – telefon: 76 86 67 753, k: 601 748 607, e-mail: joanna.pomykala@metraco.pl
  –   Pani Marta Biegalska       – telefon: 76 86 67 755, k: 669 981 765, e-mail: marta.biegalska@metraco.pl

 
4.   Wysokość ceny wywoławczej netto wynosi: 47.317,09 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy trzysta siedemnaście  09/100).

 
5.   Sprzedający nie wymaga wniesienia wadium.

 
6.   Termin i miejsce składania oraz otwarcia ofert:

 • Metraco S.A., 59-220 Legnica, ul. Rycerska 24 – do dnia 7.03.2016r., do godz. 12.00.
 • Oferty można składać osobiście w siedzibie Spółki, przesyłać pocztą lub kurierem.
 • Otwarcie ofert nie jest jawne i nastąpi nie później niż w 5 dniu roboczym od terminu składania ofert.
 • W przypadku konieczności przedłużenia terminu na złożenie ofert, informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej www.metraco.pl w zakładce „Przetargi => Sprzedaż”.

 

7.   Oferta musi zawierać podpisany Formularz ofertowy – stanowiący Załącznik do „Warunków udziału w przetargu nieograniczonym na sprzedaż „ Samochodu osobowego marki Audi A6 model Quattro 3.0 TFSI MR’09 4F wersja Tiptronic, oraz załączniki do Formularza ofertowego.

 
8.   Szczegółowe warunki udziału w przetargu oraz załączniki zawarte są w Załączniku do niniejszego ogłoszenia pn.: „Warunki udziału w przetargu nieograniczonym na sprzedaż środka trwałego pn. „ Samochód osobowy marki Audi A6 model Quattro 3.0 TFSI MR’09 4F wersja Tiptronic ””.

 
9.   Okres związania ofertą wynosi 90 dni od terminu na składanie ofert.

 
10.  Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity DZ.U. z 2013r. poz.907 ze zmianami). Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania, a także prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 
11.  Sprzedający zastrzega sobie prawo do negocjacji zaproponowanej przez Oferenta ceny.

 
12.  Oferent ponosi wszelkie koszty związane z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym, w tym koszty złożenia i przygotowania oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

 
13.  Miejscem odbioru przedmiotu sprzedaży jest: Oddział Hydrometalurgii Metraco S.A. ul. Złotoryjska 188-190, 59-220 Legnica.

 
14.  Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów KC.

 

Załącznik:

1. Warunki udziału w przetargu nieograniczonym na sprzedaż środka trwałego pn. „ Samochód osobowy marki Audi A6 model Quattro 3.0 TFSI MR’09 4F wersja Tiptronic”