English
Kompleksowa i sprawna obsługa KGHM Polska Miedź S.A.
Przetargi - Na sprzedaż

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, pisemnym na sprzedaż środka trwałego pn. „Ładowarka Volvo L180 E ”

 

1.   Sprzedający i prowadzący przetarg:

Metraco S.A. z siedzibą w Legnicy przy ul. Św. M. Kolbe 9, 59-220 Legnica (adres do korespondencji: ul. Rycerska 24, 59-220 Legnica)  wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000268433, NIP: 692-000-11-94, REGON 390503954, kapitał zakładowy: 96 105 100 zł, kapitał wpłacony: 96 105 000 zł.

 

2.   Przedmiotem sprzedaży jest środek trwały pn.: Ładowarka Volvo L180 E.

2.1.  Nr środka trwałego: 580/0/0007

2.2.  Producent: Volvo

2.3.  Rok produkcji: 2003r.

2.4.  Nr fabryczny: L180EV5706

2.5.  Stan: używana.

2.6.  Szczegółowy opis techniczny przedmiotu sprzedaży stanowi Załącznik do Formularza ofertowego.

 

3.   Termin i miejsce, w którym można oglądać przedmiot sprzedaży oraz dane kontaktowe osób udzielających informacji.

3.1.  Przedmiot sprzedaży można oglądać w dni robocze od 26.08.2015 do 15.09.2015, w godzinach od 08:00 do 13:00, w Oddziale Produkcji Kruszyw Metraco S.A. (teren Huty Miedzi Głogów), adres: ul. Żukowicka 1, 67-200 Głogów.

3.2.  Osoby upoważnione do kontaktu w sprawie ustalenia wizyty, potwierdzenia terminu, spraw formalnych:

–   Pani Joanna Pomykała   – telefon: 76 86 67 753, 601 748 607, e-mail: joanna.pomykala@metraco.pl

–   Pan Krzysztof Hadryś       – telefon: 76 74 77 010 w 25, e-mail: krzysztof.hadrys@metraco.pl

 

4.   Wysokość ceny wywoławczej netto wynosi: 72.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące złotych).

 

5.   Wysokość wadium oraz termin, miejsce i sposób jego wnoszenia:

5.1.  Wysokość wadium: 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy złotych).

5.2.  Oferent zobowiązany jest wnieść wadium jedynie przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego w Banku Pekao S.A. I Oddział we Wrocławiu nr: 92 1240 1994 1111 0000 2497 8206.

5.3.  Wadium powinno być wpłacone najpóźniej do dnia 15.09.2015 przy czym, jako termin wpłaty rozumiane są data i godzina uznania wpływu kwoty wadium na rachunek Metraco S.A..

5.4.  Wadium należy wnosić z tytułem przelewu:  „Wadium – Sprzedaż: „Ładowarka Volvo L180 E ””.

 

6.   Termin i miejsce składania oraz otwarcia ofert:

6.1.  Metraco S.A., 59-220 Legnica, ul. Rycerska 24 – do dnia 16.09.2015, do godz. 12.00.

6.2.  Otwarcie ofert nie jest jawne i nastąpi nie później niż w 5 dniu roboczym od terminu składania ofert.

6.3.  W przypadku konieczności przedłużenia terminu na złożenie ofert, informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej www.metraco.pl w zakładce „Przetargi => Sprzedaż”.

 

7.   Oferta musi zawierać podpisany Formularz ofertowy – stanowiący Załącznik do „Warunków udziału w przetargu nieograniczonym na sprzedaż Ładowarki Volvo L 180 E”, oraz załączniki do Formularza ofertowego.

 

8.   Szczegółowe warunki udziału w przetargu oraz załączniki zawarte są w Załączniku do niniejszego ogłoszenia pn.: „Warunki udziału w przetargu nieograniczonym na sprzedaż środka trwałego pn. „Ładowarka Volvo L180 E ””, który dostępny jest na stronie internetowej: www.metraco.pl w zakładce „Przetargi => Sprzedaż” (link do bezpośredniego dostępu: http://metraco.pl/aq/polski-przetargi-na-sprzedaz/ ).

 

9.   Okres związania ofertą wynosi 90 dni od terminu na składanie ofert.

 

10.  Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity DZ.U. z 2013r. poz.907 ze zmianami). Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania, a także prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

11.  Sprzedający zastrzega sobie prawo do negocjacji zaproponowanej przez Oferenta ceny.

 

12.  Oferent ponosi wszelkie koszty związane z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym, w tym koszty złożenia i przygotowania oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

 

13.  Miejscem odbioru przedmiotu sprzedaży jest: Oddział Produkcji Kruszyw Metraco S.A. (teren Huty Miedzi Głogów), ul. Żukowicka 1, 67-200 Głogów.

 

14.  Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów KC.
Załączniki:

1. Warunki udziału w przetargu nieograniczonym na sprzedaż środka trwałego pn „Ładowarka Volvo L180 E ”

2. Formularz ofertowy

3. Upoważnienie do podpisywania dokumentów ofertowych

4. Potwierdzenie wykonania wizji lokalnej u Sprzedającego

5. Umowa sprzedaży

6. Szczegółowy opis techniczny środka trwałego-przedmiotu sprzedaży