English
Kompleksowa i sprawna obsługa KGHM Polska Miedź S.A.
Przetargi - Na sprzedaż

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, pisemnym na sprzedaż środka trwałego pn. „ Spektrometr ICP-OES Optima 2100 DV wraz z komputerem HP dx 7300.”

 

Metraco S.A. z siedzibą w Legnicy przy ul. Św. M. Kolbe 9, 59-220 Legnica (adres do korespondencji: ul. Rycerska 24, 59-220 Legnica) posiada do sprzedaży: Spektrometr ICP-OES Optima 2100 DV wraz z komputerem HP dx 7300.

 

1. Sprzedający i prowadzący przetarg:

Metraco S.A. z siedzibą w Legnicy przy ul. Św. M. Kolbe 9, 59-220 Legnica (adres do korespondencji: ul. Rycerska 24, 59-220 Legnica) wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000268433, NIP: 692-000-11-94, REGON 390503954, kapitał zakładowy: 96 105 100 zł, kapitał wpłacony: 96 105 000 zł.

 

2. Przedmiotem sprzedaży jest środek trwały pn.: Spektrometr ICP-OES Optima 2100 DV wraz z komputerem HP dx

 • Nr środka trwałego: Spektometr 800/0/0003; komputer 491/2/0248
 • Producent: PerkinElmer ;
 • Rok produkcji: 2006r.;
 • Nr seryjny: 080N6100601;
 • Stan: używane.
 • Szczegółowy opis techniczny przedmiotu/ów sprzedaży stanowi Załącznik do Formularza ofertowego.

 

3. Termin i miejsce, w którym można oglądać przedmiot sprzedaży oraz dane kontaktowe osób udzielających informacji:

 • Przedmioty sprzedaży można oglądać w dni robocze od 1.09.2015r. do 09.2015r., w godzinach od 08:00 do 13:00, w Oddziale Hydrometalurgii Metraco S.A., adres: ul. Żukowicka 1, 67-200 Głogów.
 • Osoby upoważnione do kontaktu w sprawie ustalenia wizyty, potwierdzenia terminu, spraw formalnych:

– Pani Joanna Pomykała – telefon: 76 86 67 753, 601 748 607, e-mail: joanna.pomykala@metraco.pl

– Pani Bernadeta Neuman – telefon: 76 74 77 045, e-mail: bernadeta.neuman@metraco.pl

 

4. Wysokość ceny wywoławczej netto wynosi: 39 259,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych).

 

5.Wysokość wadium oraz termin, miejsce i sposób jego wnoszenia:

 • Wysokość wadium: 4.000,00 (słownie: cztery tysięcy złotych).
 • Oferent zobowiązany jest  wnieść  wadium  jedynie  przelewem  na  rachunek  bankowy Sprzedającego w Banku Pekao S.A. I Oddział we Wrocławiu nr: 92 1240 1994 1111 0000 2497 8206.
 • Wadium powinno być wpłacone najpóźniej do dnia 15.09.2015r. przy czym, jako termin wpłaty rozumia- ne są data i godzina uznania wpływu kwoty wadium na rachunek Metraco S.A..
 • Wadium należy wnosić z tytułem przelewu: „Wadium – Sprzedaż: „ Spektrometr ICP-OES Optima 2100 DV wraz z komputerem HP dx ””.

 

6. Termin i miejsce składania oraz otwarcia ofert:

 • Metraco A., 59-220 Legnica, ul. Rycerska 24 – do dnia 16.09.2015r., do godz. 12.00.
 • Otwarcie ofert nie jest jawne i nastąpi nie później niż w 5 dniu roboczym od terminu składania ofert.
 • W przypadku konieczności przedłużenia terminu na złożenie ofert, informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej metraco.pl w zakładce „Przetargi => Sprzedaż”.

 

7. Oferta musi zawierać podpisany Formularz ofertowy – stanowiący Załącznik do „Warunków udziału w przetargu nieograniczonym na sprzedaż „ Spektrometru ICP-OES Optima 2100 DV wraz z komputerem HP dx 7300”, oraz załączniki do Formularza ofertowego.

 

8. Szczegółowe warunki udziału w przetargu oraz załączniki zawarte są w Załączniku do niniejszego ogłoszenia : „Warunki udziału w przetargu nieograniczonym na sprzedaż środka trwałego pn. „ Spektrometr ICP-OES Optima 2100 DV wraz z komputerem HP dx 7300.””, który dostępny jest na stronie internetowej: www.metraco.pl w zakładce „Przetargi => Sprzedaż” (link do bezpośredniego dostępu: http://metraco.pl/aq/polski-przetargi-na-sprzedaz/ ).

 

9. Okres związania ofertą wynosi 90 dni od terminu na składanie ofert.

 

10. Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień pu- blicznych (tekst jednolity DZ.U. z 2013r. poz.907 ze zmianami). Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania, a także prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do negocjacji zaproponowanej przez Oferenta ceny.

 

12. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym, w tym koszty złożenia i przygotowania oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

 

13. Miejscem odbioru przedmiotu sprzedaży jest: Oddział Hydrometalurgii Metraco S.A., ul. Żukowicka 1, 67-200 Głogów (teren Huty Miedzi Głogów).

 

14. Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów KC.

 

Załącznik:

1. Procedura przetargu Spektometr ICP_OES Optima z komputerem