English
Kompleksowa i sprawna obsługa KGHM Polska Miedź S.A.
Przetargi - Na sprzedaż

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, pisemnym na sprzedaż środka trwałego pn. „ Tabletkarka RoTab T EU D-441 wraz z częściami zamiennymi”

 

1.   Sprzedający i prowadzący przetarg:

Metraco S.A. z siedzibą w Legnicy przy ul. Św. M. Kolbe 9, 59-220 Legnica (adres do korespondencji: ul. Rycerska 24, 59-220 Legnica) wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000268433, NIP: 692-000-11-94, REGON 390503954, kapitał zakładowy: 96 105 100 zł, kapitał wpłacony: 96 105 000 zł.

 

2.   Przedmiotem sprzedaży jest środek trwały pn.: Tabletkarka RoTab T EU D-441 wraz z częściami zamiennymi.

 • Nr środka trwałego: 421/0/0006.
 • Producent: Luxner Spezialmachinen GmbH Germany.
 • Rok produkcji: 2009.
 • Typ: TOD090022.
 • Stan: używana.
 • Szczegółowy opis techniczny przedmiotu/ów sprzedaży stanowi Załącznik do Formularza ofertowego.

 

3.   Termin i miejsce, w którym można oglądać przedmiot sprzedaży oraz dane kontaktowe osób udzielających informacji.

 • Przedmioty sprzedaży można oglądać w dni robocze od 21.09.2015r. do 09.10.2015r., w godzinach od 08:00 do 13:00, w Oddziale Hydrometalurgii Metraco S.A., adres: ul. Złotoryjska 188-190, 59-220 Legnica.
 • Osoby upoważnione do kontaktu w sprawie ustalenia wizyty, potwierdzenia terminu, spraw formalnych:

–   Pani Joanna Pomykała   – telefon: 76 86 67 753, 601 748 607, e-mail: joanna.pomykala@metraco.pl

–   Pan Wojciech Satora – telefon: 76 72 22 283, 667 875 247, e-mail: wojciech.satora@metraco.pl 

 

4.   Wysokość ceny wywoławczej netto wynosi: 156.094,77 zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt cztery 77/100).

 

5.   Wysokość wadium oraz termin, miejsce i sposób jego wnoszenia:

 • Wysokość wadium: 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy złotych).
 • Oferent zobowiązany  jest  wnieść  wadium  jedynie  przelewem  na  rachunek  bankowy Sprzedającego w Banku Pekao S.A. I Oddział we Wrocławiu nr: 92 1240 1994 1111 0000 2497 8206.
 • Wadium powinno być wpłacone najpóźniej do dnia 09.10.2015r. przy czym, jako termin wpłaty rozumia- ne są data i godzina uznania wpływu kwoty wadium na rachunek Metraco S.A..
 • Wadium należy wnosić z tytułem przelewu:  „Wadium – Sprzedaż: „ Tabletkarka RoTab  T EU D-441 wraz z częściami zamiennymi””.

 

6.   Termin i miejsce składania oraz otwarcia ofert:

 • Metraco S.A., 59-220 Legnica, ul. Rycerska 24 – do dnia 12.10.2015r., do godz. 12.00.
 • Otwarcie ofert nie jest jawne i nastąpi nie później niż w 5 dniu roboczym od terminu składania ofert.
 • W przypadku konieczności przedłużenia terminu na złożenie ofert, informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej www.metraco.pl w zakładce „Przetargi => Sprzedaż”.

 

7.   Oferta musi zawierać podpisany Formularz ofertowy – stanowiący Załącznik do „Warunków udziału w przetargu nieograniczonym na sprzedaż Tabletkarki RoTab T EU D-441 wraz z częściami zamiennymi.”

 

8.   Szczegółowe warunki udziału w przetargu oraz załączniki zawarte są w Załączniku do niniejszego ogłoszenia pn.: „Warunki udziału w przetargu nieograniczonym na sprzedaż środka trwałego pn. „ Tabletkarka RoTab T EU D-441 wraz z częściami zamiennymi””, który dostępny jest na stronie internetowej: www.metraco.pl

w zakładce „Przetargi => Sprzedaż” (link do bezpośredniego dostępu: http://metraco.pl/aq/polski-przetargi-na-sprzedaz/).

 

9.   Okres związania ofertą wynosi 90 dni od terminu na składanie ofert.

 

10.  Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity DZ.U. z 2013 r. poz.907 ze zmianami). Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania, a także prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

11.  Sprzedający zastrzega sobie prawo do negocjacji zaproponowanej przez Oferenta ceny.

 

12.  Oferent ponosi wszelkie koszty związane z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym, w tym koszty złożenia i przygotowania oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

 

13.  Miejscem odbioru przedmiotu sprzedaży jest: Oddział Hydrometalurgii Metraco S.A., ul. Złotoryjska 188-190, 59-220 Legnica (teren obok Huty Miedzi Legnica).

 

14.  Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów KC.

 

Załączniki:

Procedura przetargu na sprzedaż środka trwałego – pn. Tabletkarka RoTab T EU D-441 wraz z częściami zamiennymi

 

Zdjęcia: