English
Kompleksowa i sprawna obsługa KGHM Polska Miedź S.A.
Przetargi - Na sprzedaż

Ogłoszenie o sprzedaży aktywów

 

  

Ogłoszenie o sprzedaży aktywów w związku z prowadzonym przez KGHM Metraco S.A. procesem dezinwestycji Oddziału Przetwarzania Elektroodpadów w Rynarcicach

 

 1. Sprzedawca i prowadzący:

KGHM Metraco S.A., 59-220 Legnica, ul. Św. M. Kolbe 9 (adres do korespondencji: 59-220 Legnica, ul. Rycerska 24), zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000268433, wysokość kapitału zakładowego (wpłaconego) 96.105.000,00 zł.

 1. Miejsce i termin składania ofert oraz otwarcia ofert:

Ofertę, sporządzoną zgodnie ze wzorem formularza ofertowego, należy złożyć w zaklejonej kopercie w sekretariacie Spółki KGHM Metraco S.A. ul. Rycerska 24, 59-220 Legnica w terminie do dnia 24.04.2015 r. do godz. 12.00. Na kopercie powinna znaleźć się nazwa i adres Oferenta oraz napis: OFERTA dotyczy: „Dezinwestycja OPE” – nie otwierać.

Otwarcie ofert odbędzie się 24.04.2015 r. o godz. 14.00 w KGHM Metraco S.A., ul. Rycerska 24, 59-220 Legnica.

 1. Przedmiot sprzedaży:

Szczegółowa specyfikacja aktywów do sprzedaży znajduje się na stronie www.metraco.pl w zakładce „Przetargi/Na sprzedaż”.

 1. Termin i miejsce, w którym można oglądać przedmiot sprzedaży, ze wskazaniem osoby do kontaktu:

W dniach roboczych od 24.03.2015 r. do 23.04.2015 r. w godz. od 8.00 do 14.00, można oglądać przedmiot sprzedaży na Oddziale Przetwarzania Elektroodpadów w Rynarcicach 38 oraz zapoznać się z dokumentacją ich dotyczącą. Przed wizytą należy ustalić/potwierdzić termin z osobami do kontaktu wskazanymi poniżej oraz podpisać klauzulę o zachowaniu poufności.

Osobą do kontaktu ze strony KGHM Metraco S.A. w przedmiotowym temacie jest Pan Andrzej Soboń – p.o. Dyrektora Oddziału Przetwarzania Elektroodpadów, telefon (76) 72 43 138 lub 695 053 891, adres e-mail: andrzej.sobon@metraco.pl lub Pani Agnieszka Mika – Starszy specjalista ds. nadzoru właścicielskiego, telefon: (76) 866 77 20, adres e-mail: agnieszka.mika@metraco.pl.

 1. Warianty sprzedaży aktywów:

Oferta może uwzględniać nabycie całości aktywów przeznaczonych do sprzedaży, jak też wybrane składniki aktywów.

 1. Wybór oferty poprzedzony zostanie negocjacjami.
 2. Demontaż i usunięcie instalacji winno nastąpić nie później niż do końca listopada 2015 r. W przypadku oferty nabycia instalacji bądź jej elementów składowych należy przedstawić propozycje przeprowadzenia demontażu oraz pokrycia kosztów z tym związanych.
 3. Postępowanie może być zamknięte bez podania przyczyny, bez dokonania wyboru oferty. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia i warunków postępowania oraz jego odwołania włącznie. Oferentom nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia wobec Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca nie ponosi kosztów dokonanych przez Oferentów w związku z uczestnictwem w postępowaniu i zawarciem umowy.
 5. Zakupiony przedmiot sprzedaży nie podlega reklamacji. KGHM Metraco S.A. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady sprzedanych przedmiotów. KGHM Metraco S.A. nie udziela gwarancji na przedmiot sprzedaży, nie jest on również objęty gwarancją producenta. Odpowiedzialność Spółki KGHM Metraco S.A. z tytułu rękojmi za wady sprzedanej rzeczy jest wyłączona na podstawie przepisu zawartego w art. 558 §1 KC.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie własność przedmiotu sprzedaży do czasu całkowitego uiszczenia ceny przez Kupującego na podstawie przepisu zawartego w art. 589 KC.
 7. Umowa, jak również potwierdzenie przez strony warunków umowy, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 8. Wzór Formularza ofertowego oraz klauzuli o zachowaniu poufności dostępne są do pobrania na stronie metraco.pl w zakładce „Przetargi/Na sprzedaż”.
 9. Ogłoszenie niniejsze nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów KC.

 

Do pobrania:

Specyfikacja aktywów do sprzedaży

Formularz ofertowy

Klauzula o zachowaniu poufności