English
Kompleksowa i sprawna obsługa KGHM Polska Miedź S.A.
Kruszywa – projekt dofinansowany przez NFOŚ

Trwałość i wytrzymałość dróg zależy od jakości stosowanych materiałów, a przede wszystkim od cech fizyko-chemicznych kruszyw.

Kruszywa produkowane w KGHM Metraco S.A. to:

 • wytrzymałość na ściskanie (MPa) >120;
 • ścieralność w bębnie Los Angeles (%) do 20;
 • nasiąkliwość (%) średnio 0,74;
 • mrozoodporność metodą zwykłą (%) średnio 0,6;
 • struktura skrytokrystaliczna lub szklista;
 • przyczepność do bitumów bardzo dobra.

Odbiorcami kruszyw KGHM Metraco S.A. są m.in.: SKANSKA, Budimex, Strabag, MotaEngil Central Europe, , a także PBD Głogów, Drogobud – Gostyń, Maldrobud, Kontrakt.


Technologia

Surowcem do produkcji kruszyw jest żużel, powstający w trakcie procesu wytapiania miedzi
w piecach szybowych Huty Miedzi Głogów. Materiał ten w 96,5 % stanowią składniki skałotwórcze (w tym złożone związki tlenków) – w efekcie żużel szybowy składem chemicznym przypomina bazalt i gabra.

Urobiony na składowisku surowiec jest przewożony do instalacji wyposażonej w kruszarki, następnie przesiewany na sitach wibracyjnych na poszczególne frakcje o różnej granulacji. Twardość (wielkość 6 w skali Mosha), odporność na ścieranie i podatność na kruszenie czynią z żużla szybowego doskonały surowiec do produkcji budowlanych kruszyw łamanych, szczególnie przydatnych w budownictwie drogowym.

Dzięki inwestycjom w nowe technologie, takim jak modernizacja układu technologicznego
w Legnicy, czy też automatyzacja zakładu przeróbczego do wzbogacania i klasyfikacji żużli pomiedziowych w Głogowie, KGHM Metraco S.A. systematycznie zwiększa swoje zdolności produkcyjne. Dziś ich poziom osiąga 1,5 mln ton rocznie i odpowiada na zapotrzebowanie klientów z całego kraju.


Wymagania normalizacyjne

Na produkcję kruszyw spółka posiada:

 • badania wstępne typu kruszyw z żużla pomiedziowego wg PN-EN 13043:2013-8, PN-EN 13242:2013-8, PN-EN 12620:2013-8
 • znak CE
 • zakładową kontrolę produkcji w systemie 2+
 • Certyfikat ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015

Zastosowania:

1. Budowa dróg i autostrad:

 • grysy do produkcji asfaltobetonów,
 • mieszanki na podbudowy,
 • do podbudów z chudego betonu,
 • na warstwy mrozoodporne, odsączające i jako składnik doziarniający,
 • na podbudowy pomocnicze nawierzchni przydatnych i półsztywnych,
 • na warstwy nasypów w strefie przemarzania.

2. Budowa drogi na nasypie z kruszywa pomiedziowego:

 • nasyp w całości wykonany z kruszywa, zagęszczanego warstwami,
 • warstwowe zagęszczanie podbudowy z kruszywa,
 • układanie mieszanki mineralnej z kruszywem.

Oferta handlowa:

Grysy szlachetne do mas bitumicznych

Kruszywo drobne granulowane 0-5 mm

Grys drobny 5-8 mm

Grys średni 8-11 mm

Grys gruby 11-16 mm

Grys gruby 16-22 mm

Mieszanki do stabilizacji mechanicznej 0-31,5 mm, 0-45 mm, 0-63 mm

Zobacz cennik kruszyw – wkrótce