Strefa Akcjonariusza

PIĄTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Realizując ustawowy obowiązek wynikający z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm. – dalej: Ustawa) do pięciokrotnego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji, niniejszym działając w imieniu spółki KGHM METRACO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Legnicy, przy ul. Św. M. Kolbe 9, 59 – 220 Legnica, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000268433,  NIP 6920001194,  REGON: 390503954, kapitał zakładowy 96 105 000 zł opłacony w całości (dalej: Spółka), wzywamy Państwa, niezależnie od okoliczności otrzymania od Państwa wszystkich dokumentów akcji Spółki, do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.

Złożenie dokumentów akcji Spółki winno nastąpić pod adresem: ul. Rycerska 24, 59 – 220 Legnica, osobiście w sekretariacie Spółki w dni robocze w godz. 7:30 – 15:30 lub drogą korespondencyjną.

Złożenie dokumentów akcji Spółki odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem.

Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy Spółki, który zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14 września 2020 r. będzie prowadzony przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 78/80, 00 – 517 Warszawa, wpisana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000048901, NIP 5261026828.

Jednocześnie wskazujemy, że zgodnie z Ustawą moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

Kontakt dla akcjonariuszy – Sekretariat:
+48 76 866 77 00
fax. +48 76 866 77 09
e-mail: sekretariat@metraco.pl