Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

KGHM Metraco S.A. to założona w 1991 roku wyspecjalizowana Spółka handlowo – produkcyjna należąca do Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Spółka jest największym odbiorcą złomu miedzi w Polsce i znaczącym na rynku krajowym dostawcą soli przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg. Jest właścicielem najnowocześniejszego w Europie Magazynu Kwasu Siarkowego, uruchomionego w Porcie Szczecin, a także jedynym w Europie producentem renu z własnych źródeł. Spółka należy do największych producentów kruszyw łamanych w Polsce, dostarczając surowiec m.in. na potrzeby strategicznych inwestycji drogowych w kraju. Zajmuje się zagospodarowaniem produktów powstających w toku działalności kopalń i hut, jak również odzyskiem miedzi.

Misją Spółki jest terminowa, profesjonalna i efektywna obsługa naszych Klientów w procesie przywracania odpadów produkcyjnych do ponownego zagospodarowania.

Wysoka jakość produktów i usług Spółki osiągana jest w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego.
Dzięki zaangażowaniu Kierownictwa oraz Pracowników dostarczamy naszym Klientom istotną wartość dodaną i wyróżniamy się: innowacyjnością, wspieraniem rozwoju produktów i technologii, mobilnością i profesjonalizmem.

Realizujemy cele w zakresie:

  1. Poszerzania rynku zbytu wyrobów i usług.
  2. Dążenia do optymalizacji działalności Spółki.
  3. Osiągnięcia EBITDA na zaplanowanym poziomie.
  4. Wprowadzania postępu technicznego i organizacyjnego.
  5. Podnoszenia wiedzy i kwalifikacji Pracowników Spółki poprzez system szkolenia i doskonalenia zawodowego.
  6. Doskonalenia i rozwijania Zintegrowanego Systemu Zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy.

Zobowiązujemy się do:

  1. Zapewnienia zasobów niezbędnych do realizacji ustalonych celów.
  2. Produkowania wyrobów bezpiecznych, przyjaznych dla środowiska w warunkach zapewniających bezpieczeństwo pracy.
  3. Minimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez sterowanie aspektami środowiskowymi.
  4. Spełniania wymagań prawnych dotyczących naszej działalności.

Zapewniamy wszystkich Klientów, że niniejsza Polityka jest przez Kierownictwo i Pracowników Spółki rozumiana, wdrożona i utrzymywana. Każdy Pracownik jest świadomy pełnej odpowiedzialności za jakość wykonywanej pracy i środowisko naturalne.

Gwarancją realizacji celów i zadań wynikających z niniejszej Polityki jest funkcjonujący w Spółce, ciągle doskonalony i skuteczny, Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: PN-EN ISO 9001:2015 i PN-EN ISO 14001:2015.