Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

KGHM Metraco S.A. to założona w 1991 roku wyspecjalizowana Spółka handlowo-produkcyjna należąca do Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Spółka jest największym odbiorcą złomu miedzi w Polsce i znaczącym na rynku krajowym dostawcą soli przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg. Jest właścicielem najnowocześniejszego w Europie Magazynu Kwasu Siarkowego, uruchomionego w Porcie Szczecin, a także jedynym w Europie producentem nadrenianu amonu i renu
z własnych źródeł, którego odbiorcami są klienci z branży lotniczej. Spółka należy do największych producentów kruszyw łamanych w Polsce, dostarczając surowiec m.in. na potrzeby strategicznych inwestycji drogowych w kraju. Zajmuje się zagospodarowaniem produktów powstających w toku działalności kopalń i hut, jak również odzyskiem miedzi.

Misją Spółki jest terminowa, profesjonalna i efektywna obsługa klientów w procesie przywracania odpadów produkcyjnych do ponownego zagospodarowania.

W celu zapewnienia wysokiej jakości produktów i usług Spółka uwzględnia wymagania obecnych i przyszłych klientów oraz stron zainteresowanych. Działania planowane i realizowane są w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego, zapewniający bezpieczne warunki pracy oraz z zachowaniem pełnej ich transparentności i braku tolerancji dla korupcji. Spółka wdrożyła oraz zobowiązuje się utrzymać i stale doskonalić Zintegrowany System Zarządzania. Dzięki zaangażowaniu kierownictwa oraz pracowników KGHM Metraco S.A. oferuje swoim klientom istotną wartość dodaną i wyróżnia się: innowacyjnością, wspieraniem rozwoju produktów i technologii oraz profesjonalizmem. Ponadto Spółka dąży do zapobiegania zdarzeniom o charakterze korupcyjnym oraz wypracowania wysokiej świadomości antykorupcyjnej, w której każdy pracownik oraz partner biznesowy, przyjmuje odpowiedzialność za przejrzystość realizowanych działań.

Zarząd Spółki deklaruje realizację niniejszej Polityki poprzez:

 1. Spełnianie wymagań norm PN-EN ISO 9001:2015, AS 9100 rev. D, PN-EN ISO 14001:2015, PN-ISO 37001:2017
  i PN-ISO 45001:2018 oraz wymagań prawnych i innych mających zastosowanie w działalności Spółki.
 2. Ochronę środowiska naturalnego poprzez zapobieganie zanieczyszczeniom.
 3. Racjonalne wykorzystanie zasobów w celu poprawy środowiskowych efektów działalności.
 4. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w celu zapobiegania związanym z pracą urazom
  i dolegliwościom zdrowotnym oraz eliminowania zagrożeń i ograniczenia ryzyk dotyczących bezpieczeństwa pracy.
 5. Współudział pracowników i ich przedstawicieli oraz konsultowanie działań wpływających na bezpieczeństwo pracy.
 6. Spełnienie wytycznych Kodeksu Etyki i Polityki Antykorupcyjnej Spółki oraz Grupy Kapitałowej KGHM.
 7. Uwzględnianie w podejmowaniu decyzji zidentyfikowanych szans i zagrożeń oraz wielkości oszacowanego ryzyka.
 8. Zapewnienie kompetentnego personelu oraz niezbędnych środków i zasobów w celu osiągania zaplanowanych wyników i celów.
 9. Podnoszenie wiedzy i kwalifikacji pracowników Spółki poprzez system szkolenia i doskonalenia zawodowego.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest:

 1. Znana, zrozumiała i stosowana przez pracowników Spółki.
 2. Powszechnie dostępna dla pracowników Spółki, partnerów biznesowych oraz innych stron zainteresowanych.
 3. Odpowiednia do celu, wielkości, specyfiki zidentyfikowanych szans i ryzyk oraz określonego kontekstu Spółki.
 4. Wsparciem strategicznych kierunków rozwoju Spółki.