Zgodnie z prawem

Antykorupcja

KGHM Metraco S.A. przeciwdziała wszelkim przejawom korupcji.

Spółka wdrożyła Politykę Antykorupcyjną KGHM Metraco S.A. i stosuje Politykę Antykorupcyjną Grupy Kapitałowej KGHM.

Polityka Antykorupcyjna  dotyczy nas wszystkich: pracowników, współpracowników, interesariuszy, kontrahentów oraz  naszych partnerów biznesowych.

Korupcja jest sprzeczna z naszym dążeniem do bycia firmą odpowiedzialną i godną zaufania.

Działamy sprawiedliwie i uczciwie oraz dbamy o transparentność naszych poczynań.

Zasada przeciwdziałania korupcji  stosowana w Metraco współgra z Kodeksem Etyki i jest spójna z wszelkimi regulacjami obowiązującymi w Spółce.

Chronimy naszych partnerów biznesowych i pracowników od jakichkolwiek sytuacji mogących być niezgodnych z Polityką Antykorupcyjną. Ściśle przestrzegamy obowiązujących przepisów prawa oraz norm. Szanujemy zwyczaje panujące  w naszych obszarach biznesowych i ograniczamy obszary ryzyka korupcyjnego.

Dokładamy wszelkich starań, by zapobiegać wszelkim formom korupcji i również tego oczekujemy od naszych partnerów i interesariuszy.

Wszelkie pytania, uwagi bądź informacje prosimy przekazywać na adres e-mailowy: etyka@metraco.pl

 

Polityka bezpieczeństwa informacji

KGHM Metraco S.A. w ramach polityki bezpieczeństwa informacji określiło zakres informacji, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Zostały one oznaczone sygnaturą „T.P. Metraco S.A.”.

Informacje zawarte w dokumencie oznaczonym powyższą sygnaturą i jego załącznikach objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. 2003 Nr 153 poz. 1503).

Osoba, która otrzymała taki dokument lub weszła w jego posiadanie w sposób przypadkowy, a nie jest jego adresatem, zobowiązana jest do natychmiastowego powiadomienia KGHM Metraco S.A. w Legnicy pod numerem telefonu 76/8667700 (Sekretariat) lub poprzez e-mail: sekretariat@metraco.pl